Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

08:24
Reposted frommowmihou mowmihou viaweightless weightless
08:23
8893 5db8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
08:22
8964 7286 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaholymoly holymoly
08:22
Ja się ze sobą nie nudzę. Mogę przesiedzieć godzinę czy dwie, gapiąc się w morskie fale, i wcale nie mam poczucia, że muszę natychmiast coś zrobić. Poza tym czuję, że to konieczne jak tlen - takie chwile zawieszenia. Miewam je również w domu. Zawieszam się w działaniu. Patrzę na liście za oknem, na ptaki w karmniku, na śnieg na podwórku.
— Danuta Stenka
Reposted fromsercowisko sercowisko viaIriss Iriss

August 09 2016

21:56
0874 2cf0 390
Reposted fromjaskier jaskier viaxlumincescencex xlumincescencex
21:55
4977 8ee5 390
21:55
21:55
21:54
6442 5d4e 390
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex
21:54
6086 2bb9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaholymoly holymoly
21:54
6453 a6a6 390
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex
21:54
21:53
grafika big bang theory, sheldon, and emotion
Reposted fromweightless weightless
21:52
21:52
21:52
21:51
1000 d025 390
Reposted fromthebelljar thebelljar viaplateau plateau
21:51
9324 609b 390

July 13 2016

21:41
8274 6321 390
Reposted fromsolitaire solitaire viailovegreen ilovegreen
21:41
5050 d241 390
Reposted fromlittlefool littlefool viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl