Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

18:57
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszalony-virus szalony-virus
18:09
1490 36fa 390
Reposted fromEllaElla EllaElla viaszalony-virus szalony-virus
18:09
5769 801d 390
Reposted fromlaters laters
18:08
5774 1b23 390
Reposted fromlaters laters
18:08
5796 5dc3 390
Reposted fromlaters laters
18:08
5800 a9a2 390
Reposted fromlaters laters
18:07
18:07
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
18:07
18:06
18:06
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viailovegreen ilovegreen
18:06
3974 1851 390
Reposted frommeem meem viailovegreen ilovegreen
18:06
4227 6036 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viailovegreen ilovegreen
18:05
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain viailovegreen ilovegreen
18:05
5129 404a 390
Reposted fromyourjinx yourjinx viailovegreen ilovegreen
18:04
3950 84b9 390
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen
18:04
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viailovegreen ilovegreen
18:04
5972 a1c1 390
Reposted fromlaters laters
18:04
5974 61b1 390
Reposted fromlaters laters
18:04
5976 7ce5 390
Reposted fromlaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl